•  

AKTUALITY

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ SKUPINY P. H. F.

Dne 12. 4. 2018 se u nás v zařízení konalo hudební vystoupení skupiny P. H. F..

Jarní opékaní špekáčků

Ve středu 11. 4. 2018 jsme letos poprvé opékali špekáčky.

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ SKUPINY DUO ORIGINAL

Dne 4. dubna se u nás v zařízení konalo hudební vystoupení skupiny DUO ORIGINAL.

Úvodní slovo

 

Od 1. 2. 2009 je Sociální a zdravotní centrum Letiny s.r.o. registrovaným poskytovatelem pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem, dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s celkovou kapacitou 260 lůžek. Služby našeho zařízení jsou poskytovány dospělým lidem ve věku od 27 do 64 let, mladším seniorům (65 – 80 let) a starším seniorům (nad 80 let věku). Domov se zvláštním režimem poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění  nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Pobytovou službu dále poskytujeme osobám s mentálním postižením, avšak nové klienty s tímto postižením, v rámci zužování okruhu osob, kterým je služba poskytována, již naše zařízení nepřijímá. Pobytové služby se poskytují 24 hodin denně a nepřetržitě po celý rok. Do Domova pravidelně dochází praktický lékař a poskytuje klientům léčebně preventivní péči. Odborná lékařská péče je klientům poskytována odbornými lékaři ve zdravotnických zařízeních, a to na doporučení praktického lékaře zařízení. Ošetřovatelská péče je v Domově zajištěna nepřetržitě zdravotnickým a ošetřovatelským personálem.

 

Poslání

Posláním našeho Domova se zvláštním režimem je umožnit lidem, kteří se díky svému onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci, nalézt a pomoci jim vytvořit stabilní zázemí a pocit bezpečí. Je místem, kde vycházíme z individuálních potřeb jednotlivých obyvatel, a kde chceme udržet a rozvíjet stávající klientovo schopnosti a dovednotsti, kde respektujeme lidská práva a ochraňujeme jejich zájem. Služby jsou poskytovány osobám, které se ocitly v situaci, kdy potřebují pomoc jiné fyzické osoby a zároveň jejich rodinní příslušníci nebo jiní pečovatelé nemohou tuto péči poskytovat z jakéhokoli důvodu v jejich přirozeném sociálním prostředí (v domácím prostředí).

Péče blízkých a skutečný domov je nenahraditelný, ale naše zařízení, personál i ostatní účastníci na péči o klienta se budou společně podílet na tom, aby jeho pobyt byl co nejpříjemnější. Vlídný přístup, podpora a kvalitní péče by k tomuto měly velkou měrou přispět. Klienty podporujeme v zachování co největší možné nezávislosti a snažíme se pobyt co nejvíce přiblížit jejich obvyklým způsobům života.

 

Zásady poskytování služby

Zásady našeho Domova se zvláštním režimem vycházejí ze základních lidských práv, aktuálních právních předpisů a Etického kodexu Domova. Toto se týká především zachování lidské důstojnosti, diskrétnosti, soukromí, partnerského přístupu, repektování vlastní volby obyvatel.

Dodržujeme respektování individuálních potřeb a podporujeme každého obyvatele našeho zařízení, naplňujeme jeho cíle podle individuálních plánů. Každý obyvatel si volí své cíle, podle svých potřeb je mění a upravuje, obyvatel je k naplnění svých cílů veden klíčovým pracovníkem.

Poskytování služeb se řídí níže uvedenými body:

 • podpora soběstačnosti, nezávislosti a svobodné vůle klienta - pomoc v dohodnutém rozsahu
 • respektování individuálních potřeb
 • poskytováním služby pomáhat klientům zůstat součástí společnosti
 • poskytování pouze kvalitních služeb
 • partnerství mezi klientem a pracovníky zařízení
 • zachování úcty ke klientovi, jeho důstojnosti a lidských práv

 

Další informace

Domov pro osoby se zvláštním režimem v Letinech poskytuje sociální služby, které podporují samostatnost a soběstačnost osobám, které jsou zde umístěny a zároveň respektují a posilují naplňování jejich práv a jsou poskytovány na principu partnerství. Podle individuálních potřeb umožňují začlenění uživatelů do běžné společnosti a snaží se co nejvíce přiblížit jejich životnímu stylu a běžnému životu jejich vrstevníků.

Podporujeme individuální plánování u klientů a tím chceme docílit poskytování co nejkvalitnějších služeb k maximální spokojenosti klientů.

Do cílové skupiny nespadají:

 • soběstační a plně orientovaní klienti
 • klienti, kteří jsou schopni, za pomoci místně dostupných terénních služeb, se o sebe postarat a zůstat ve svém přirozeném (domácím) prostředí.
 • klienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních.
 • klienti, kteří trpí infekční či parazitní chorobou, tuberkulózou či pohlavní chorobou v akutním stádiu
 • klienti, kteří trpí psychiatrickým onemocněním v akutní fázi, vyžadující péči ve zdravotnickém zařízení
 • klienti, kteří by svým umístěním v domově pouze řešili svoji rodinnou nebo bytovou situaci, ale jinak jsou duševně i fyzicky v pořádku
 • klienti, kteří trpí specifickým onemocněním, vyžadující specifickou odbornou péči, kterou jim organizace není schopna poskytnout (např. podpůrnou přístrojovou léčbu nebo nepřetržitou lékařskou péči).

Cíle poskytované sociální služby

 • poskytnutí vhodných ubytovacích prostor, zajištění stravovacích služeb, pomoc v hygieně
 • poskytnutí zvýšené podpory v procesu adaptace na nové prostředí , který není jednoduchou situací pro velkou skupinu klientů, poskytnout pomoc při překonávání těžkostí spojených s tímto přechodem do nového zcela cizího prostředí
 • podporu procesu přechodu do nového prostředí chceme zabránit sociální izolaci, udržovat kontakty s rodinou, přáteli a známými lidmi a pomoci získávat nové kontakty
 • společně hledat osobní a individuální cíle klienta, které může služba naplnit, a které povedou ke snadnějšímu vyrovnání se s novou životní situací i k nalezení nové chutí do života.
 • pomoc poskytovat jen v míře nezbytně nutné, aby se zabránilo prohlubování závislosti na jiné fyzické osobě
 • navazování nových sociálních kontaktů nebo obnova starých
 • udržování a zlepšení fyzické a psychické kondice prostřednictvím sociálně – terapeutické činnosti
 • umožnění naplnění náboženských potřeb včetně pravidelných návštěv duchovního
 • organizace kulturních a společenských aktivit

 

Služba je poskytována na základě smlouvy sepsané s klientem nebo jeho zákonným zástupcem. Její obsah se řídí § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Copyright © 2013 Sociální a zdravotní centrum Letiny s.r.o.
Všechná práva vyhrazena.
Powered by Picabo Webadmin 2010.

Sociální a zdravotní centrum Letiny s.r.o.

Letiny 70, 336 01 Blovice

Sociální pracovnice: 371 596 066,
731 837 680, 731 446 187
Vrchní sestra:
371 596 041, 603 533 046