•  

AKTUALITY

Vystoupení harmonikář Ebelendr

Ve středu 18.1.2017 jsme měli možnost si vyslechnout vystoupení pana Ebelendra, který za námi přijel z Plzně se svojí harmonikou.

Hudební vystoupení skupiny M.H.S.

Ve středu 11.1.2017 nás navštívila oblíbená skupina M.H.S., přijeli nás potěšit pěknými skladbami.

Golden Wind

Ve středu 4.1 2017 za námi do Letin přijelo trio Golden Wind. V sále se sešlo hodně posluchačů i tanečníků.

Úvodní slovo

 

Od 1. 2. 2009 je Sociální a zdravotní centrum Letiny s.r.o. registrovaným poskytovatelem pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem, dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s celkovou kapacitou 260 lůžek. Služby našeho zařízení jsou poskytovány dospělým lidem ve věku od 27 do 64 let, mladším seniorům (65 – 80 let) a starším seniorům (nad 80 let věku). Domov se zvláštním režimem poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění  nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Pobytovou službu dále poskytujeme osobám s mentálním postižením, avšak nové klienty s tímto postižením, v rámci zužování okruhu osob, kterým je služba poskytována, již naše zařízení nepřijímá. Pobytové služby se poskytují 24 hodin denně a nepřetržitě po celý rok. Do Domova pravidelně dochází praktický lékař a poskytuje klientům léčebně preventivní péči. Odborná lékařská péče je klientům poskytována odbornými lékaři ve zdravotnických zařízeních, a to na doporučení praktického lékaře zařízení. Ošetřovatelská péče je v Domově zajištěna nepřetržitě zdravotnickým a ošetřovatelským personálem.

 

Poslání

Posláním našeho Domova se zvláštním režimem je umožnit lidem, kteří se díky svému onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci, nalézt a pomoci jim vytvořit stabilní zázemí a pocit bezpečí. Je místem, kde vycházíme z individuálních potřeb jednotlivých obyvatel, a kde chceme udržet a rozvíjet stávající klientovo schopnosti a dovednotsti, kde respektujeme lidská práva a ochraňujeme jejich zájem. Služby jsou poskytovány osobám, které se ocitly v situaci, kdy potřebují pomoc jiné fyzické osoby a zároveň jejich rodinní příslušníci nebo jiní pečovatelé nemohou tuto péči poskytovat z jakéhokoli důvodu v jejich přirozeném sociálním prostředí (v domácím prostředí).

Péče blízkých a skutečný domov je nenahraditelný, ale naše zařízení, personál i ostatní účastníci na péči o klienta se budou společně podílet na tom, aby jeho pobyt byl co nejpříjemnější. Vlídný přístup, podpora a kvalitní péče by k tomuto měly velkou měrou přispět. Klienty podporujeme v zachování co největší možné nezávislosti a snažíme se pobyt co nejvíce přiblížit jejich obvyklým způsobům života.

 

Zásady poskytování služby

Zásady našeho Domova se zvláštním režimem vycházejí ze základních lidských práv, aktuálních právních předpisů a Etického kodexu Domova. Toto se týká především zachování lidské důstojnosti, diskrétnosti, soukromí, partnerského přístupu, repektování vlastní volby obyvatel.

Dodržujeme respektování individuálních potřeb a podporujeme každého obyvatele našeho zařízení, naplňujeme jeho cíle podle individuálních plánů. Každý obyvatel si volí své cíle, podle svých potřeb je mění a upravuje, obyvatel je k naplnění svých cílů veden klíčovým pracovníkem.

Poskytování služeb se řídí níže uvedenými body:

 • podpora soběstačnosti, nezávislosti a svobodné vůle klienta - pomoc v dohodnutém rozsahu
 • respektování individuálních potřeb
 • poskytováním služby pomáhat klientům zůstat součástí společnosti
 • poskytování pouze kvalitních služeb
 • partnerství mezi klientem a pracovníky zařízení
 • zachování úcty ke klientovi, jeho důstojnosti a lidských práv

 

Další informace

Domov pro osoby se zvláštním režimem v Letinech poskytuje sociální služby, které podporují samostatnost a soběstačnost osobám, které jsou zde umístěny a zároveň respektují a posilují naplňování jejich práv a jsou poskytovány na principu partnerství. Podle individuálních potřeb umožňují začlenění uživatelů do běžné společnosti a snaží se co nejvíce přiblížit jejich životnímu stylu a běžnému životu jejich vrstevníků.

Podporujeme individuální plánování u klientů a tím chceme docílit poskytování co nejkvalitnějších služeb k maximální spokojenosti klientů.

Do cílové skupiny nespadají:

 • soběstační a plně orientovaní klienti
 • klienti, kteří jsou schopni, za pomoci místně dostupných terénních služeb, se o sebe postarat a zůstat ve svém přirozeném (domácím) prostředí.
 • klienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních.
 • klienti, kteří trpí infekční či parazitní chorobou, tuberkulózou či pohlavní chorobou v akutním stádiu
 • klienti, kteří trpí psychiatrickým onemocněním v akutní fázi, vyžadující péči ve zdravotnickém zařízení
 • klienti, kteří by svým umístěním v domově pouze řešili svoji rodinnou nebo bytovou situaci, ale jinak jsou duševně i fyzicky v pořádku
 • klienti, kteří trpí specifickým onemocněním, vyžadující specifickou odbornou péči, kterou jim organizace není schopna poskytnout (např. podpůrnou přístrojovou léčbu nebo nepřetržitou lékařskou péči).

Cíle poskytované sociální služby

 • poskytnutí vhodných ubytovacích prostor, zajištění stravovacích služeb, pomoc v hygieně
 • poskytnutí zvýšené podpory v procesu adaptace na nové prostředí , který není jednoduchou situací pro velkou skupinu klientů, poskytnout pomoc při překonávání těžkostí spojených s tímto přechodem do nového zcela cizího prostředí
 • podporu procesu přechodu do nového prostředí chceme zabránit sociální izolaci, udržovat kontakty s rodinou, přáteli a známými lidmi a pomoci získávat nové kontakty
 • společně hledat osobní a individuální cíle klienta, které může služba naplnit, a které povedou ke snadnějšímu vyrovnání se s novou životní situací i k nalezení nové chutí do života.
 • pomoc poskytovat jen v míře nezbytně nutné, aby se zabránilo prohlubování závislosti na jiné fyzické osobě
 • navazování nových sociálních kontaktů nebo obnova starých
 • udržování a zlepšení fyzické a psychické kondice prostřednictvím sociálně – terapeutické činnosti
 • umožnění naplnění náboženských potřeb včetně pravidelných návštěv duchovního
 • organizace kulturních a společenských aktivit

 

Služba je poskytována na základě smlouvy sepsané s klientem nebo jeho zákonným zástupcem. Její obsah se řídí § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Copyright © 2013 Sociální a zdravotní centrum Letiny s.r.o.
Všechná práva vyhrazena.
Powered by Picabo Webadmin 2010.

Sociální a zdravotní centrum Letiny s.r.o.

Letiny 70, 336 01 Blovice

Sociální pracovnice: 371 596 066,
731 837 680, 731 446 187
Vrchní sestra:
371 596 041, 603 533 046