DOMOV SE
ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM

Úvodní slovo

 

Od 1. 2. 2009 je Sociální a zdravotní centrum Letiny s.r.o. registrovaným poskytovatelem pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem, dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s celkovou kapacitou 260 lůžek. Služby našeho zařízení jsou poskytovány dospělým lidem ve věku od 27 do 64 let, mladším seniorům (65 – 80 let) a starším seniorům (nad 80 let věku). Domov se zvláštním režimem poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění  nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Pobytovou službu dále poskytujeme osobám s mentálním postižením, avšak nové klienty s tímto postižením, v rámci zužování okruhu osob, kterým je služba poskytována, již naše zařízení nepřijímá. Pobytové služby se poskytují 24 hodin denně a nepřetržitě po celý rok. Do Domova pravidelně dochází praktický lékař a poskytuje klientům léčebně preventivní péči. Odborná lékařská péče je klientům poskytována odbornými lékaři ve zdravotnických zařízeních, a to na doporučení praktického lékaře zařízení. Ošetřovatelská péče je v Domově zajištěna nepřetržitě zdravotnickým a ošetřovatelským personálem.

 

Naše poslání

Posláním našeho Domova se zvláštním režimem je umožnit lidem, kteří se díky svému onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci, nalézt a pomoci jim vytvořit stabilní zázemí a pocit bezpečí. Je místem, kde vycházíme z individuálních potřeb jednotlivých obyvatel, a kde chceme udržet a rozvíjet stávající klientovo schopnosti a dovednotsti, kde respektujeme lidská práva a ochraňujeme jejich zájem. Služby jsou poskytovány osobám, které se ocitly v situaci, kdy potřebují pomoc jiné fyzické osoby a zároveň jejich rodinní příslušníci nebo jiní pečovatelé nemohou tuto péči poskytovat z jakéhokoli důvodu v jejich přirozeném sociálním prostředí (v domácím prostředí).

Péče blízkých a skutečný domov je nenahraditelný, ale naše zařízení, personál i ostatní účastníci na péči o klienta se budou společně podílet na tom, aby jeho pobyt byl co nejpříjemnější. Vlídný přístup, podpora a kvalitní péče by k tomuto měly velkou měrou přispět. Klienty podporujeme v zachování co největší možné nezávislosti a snažíme se pobyt co nejvíce přiblížit jejich obvyklým způsobům života.

Cíle poskytované sociální služby
 • poskytnutí vhodných ubytovacích prostor, zajištění stravovacích služeb, pomoc v hygieně
 • poskytnutí zvýšené podpory v procesu adaptace na nové prostředí , který není jednoduchou situací pro velkou skupinu klientů, poskytnout pomoc při překonávání těžkostí spojených s tímto přechodem do nového zcela cizího prostředí
 • podporu procesu přechodu do nového prostředí chceme zabránit sociální izolaci, udržovat kontakty s rodinou, přáteli a známými lidmi a pomoci získávat nové kontakty
 • společně hledat osobní a individuální cíle klienta, které může služba naplnit, a které povedou ke snadnějšímu vyrovnání se s novou životní situací i k nalezení nové chutí do života.
 • pomoc poskytovat jen v míře nezbytně nutné, aby se zabránilo prohlubování závislosti na jiné fyzické osobě
 • navazování nových sociálních kontaktů nebo obnova starých
 • udržování a zlepšení fyzické a psychické kondice prostřednictvím sociálně – terapeutické činnosti
 • umožnění naplnění náboženských potřeb včetně pravidelných návštěv duchovního
 • organizace kulturních a společenských aktivit

 

Služba je poskytována na základě smlouvy sepsané s klientem nebo jeho zákonným zástupcem. Její obsah se řídí § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Zásady naší práce

Zásady našeho Domova se zvláštním režimem vycházejí ze základních lidských práv, aktuálních právních předpisů a Etického kodexu Domova. Toto se týká především zachování lidské důstojnosti, diskrétnosti, soukromí, partnerského přístupu, repektování vlastní volby obyvatel.

Dodržujeme respektování individuálních potřeb a podporujeme každého obyvatele našeho zařízení, naplňujeme jeho cíle podle individuálních plánů. Každý obyvatel si volí své cíle, podle svých potřeb je mění a upravuje, obyvatel je k naplnění svých cílů veden klíčovým pracovníkem.

Poskytování služeb se řídí níže uvedenými body:

 • podpora soběstačnosti, nezávislosti a svobodné vůle klienta - pomoc v dohodnutém rozsahu
 • respektování individuálních potřeb
 • poskytováním služby pomáhat klientům zůstat součástí společnosti
 • poskytování pouze kvalitních služeb
 • partnerství mezi klientem a pracovníky zařízení
 • zachování úcty ke klientovi, jeho důstojnosti a lidských práv
Koho ubytovat nemůžeme

Není bohužel v našich možnostech poskytnout naše služby všem. Do našeho domova tak nepřijímáme: 

 • jedince, kteří jsou soběstační a plně orientovaní
 • jedince, kteří s pomocí místně dostupných terénních služeb schopny se o sebe postarat a žít v domácím prostředí.
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení.
 • jedince trpící infekční či parazitní chorobou, tuberkulózou či pohlavní chorobou v akutním stádiu.
 • ty, kteří trpí psychiatrickým onemocněním v akutní fázi vyžadující péči ve zdravotnickém zařízení.
 • osoby, které by svým umístěním v domově pouze řešili svoji rodinnou nebo bytovou situaci, ale jinak jsou duševně i fyzicky v pořádku
 • jedince s onemocněním vyžadujícím specifickou odbornou péči, kterou jim naše organizace není schopna poskytnout (např. podpůrnou přístrojovou léčbu nebo nepřetržitou lékařskou péči).

Naše služby poskytujeme na základě smlouvy sepsané s klientem nebo jeho zákonným zástupcem. Její obsah se řídí § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Novinky

 
22. 5 2019

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ - DUO IMPULS

 
16. 5 2019

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ COUNTRY TRIO M. H. S.

 
12. 5 2019

75. NAROZENINY NAŠÍ KLIENTKY

 
11. 5 2019

75. NAROZENINY NAŠÍ KLIENTKY

Naše služby

Služby našeho domova se zvláštním režimem pokrývají mnohem širší paletu činností, než jen ubytování a stravování. Všem našim klientům poskytujeme také:

 • zdravotní péči včetně dohledu specializovaných lékařů
 • intenzivní podporu v procesu adaptace na nové prostředí a pomoc při překonávání těžkostí spojených s tímto přechodem,
 • podporu s cílem zabránit sociální izolaci – pomoc s udržováním kontaktů s rodinou, přáteli a známými a rozvíjení nových vztahů,
 • asistenci při hledání osobních cílů, které klientovi pomohou snadněji se vyrovnat s novou životní situací a nalézt novou chuť do života,
 • pomoc jen v míře nezbytně nutné, aby se zabránilo prohlubování závislosti na jiné fyzické osobě,
 • sociálně-terapeutickou činnost, jejímž prostřednictvím dochází ke zlepšení fyzické i psychické kondice klientů,
 • prostor pro naplnění náboženských potřeb včetně pravidelných návštěv duchovního,
 • možnost zúčastnit se kulturních a společenských aktivit, které pořádáme, 
 • pomoc s osobní hygienou
 • další služby jako např. pedikúra, kadeřnice atd.

Kontakty

Vrchní sestra
Gabriela Svobodová, DiS. 371 596 041, 603 533 046 svobodova@szcletiny.cz
Sesterny
Sesterna Morava 605 045 515
Sesterna Labe 371 596 046, 739 938 018
Sesterna Vltava 371 596 056, 777 479 474
Staniční sestra
Mgr. Tomáš Tančous, DiS. 603 913 042 tancous@szcletiny.cz
Vrchní sestra
Gabriela Svobodová, DiS. 371 596 041, 603 533 046 svobodova@szcletiny.cz
Sociální pracovnice
Bc. Martina Hachová, DiS.  371 596 066, 731 446 187 hachova@szcletiny.cz
Michaela Třísková, DiS. 371 596 066, 731 837 680 triskova@szcletiny.cz
Účtárna – klienti
Zdeňka Mudrová 371 580 775, 777 532 732 mudrova@szcletiny.cz
Účtárna
Bc. Hana Havlíčková 371 596 025, 733 641 995 havlickova@szcletiny.cz
Ivana Gešvinderová 371 596 065, 739 413 367 gesvinderova@szcletiny.cz
Ředitel
Aleš Patera 608 155 828 patera@szcletiny.cz

*Položky označené hvezdičkou jsou povinné

Nadpis dlouhý akorát

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus.

Zavřít

Děkujeme

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Zavřít